ZNALOSTI A SKÚSENOSTI
PRE VÁŠ ÚSPECH

PORADENSKÉ SLUŽBY

VZDELÁVANIE

PODPORNÉ SLUŽBY

   Tvorba stratégií, analýz a štúdií
Hodnotenie programov a projektov
Grantové poradenstvo
a realizácia projektov
   Školenia
Koučing
On-the-job-training
   Organizácia konferencií
a iných podujatí
Administratívne práce
IT služby

ERUDIO

je inovatívna poradenská firma, ktorá vznikla v roku 2003. Už viac ako 15 rokov poskytujeme našim klientom poradenské, vzdelávacie a podporné služby s dôrazom na projektové riadenie. Medzi našich zákazníkov patria štátne inštitúcie, samospráva, podnikateľské subjekty aj neziskové organizácie. Často pracujeme aj pre medzinárodné organizácie, najmä pre Európsku úniu a OSN. Okrem Slovenska sme realizovali projekty pre klientov z mnohých európskych a ázijských krajín.

Našou silnou stránkou je networking - schopnosť spájať špičkových sektorových expertov s profe- sionálnymi projektovými manažérmi do flexibilných tímov, ktoré dokážu nájsť optimálne riešenia pre našich klientov. Piliermi našej firemnej kultúry sú etický prístup a otvorená komunikácia, vďaka čomu sa ERUDIO stalo rešpektovaným partnerom a atraktívnym zamestnávateľom.

MEDZI NAŠICH NAJVÝZNAMNEJŠÍCH
DOMÁCICH KLIENTOV PATRIA:

NAŠIMI ZAHRANIČNÝMI KLIENTMI SÚ NAJMÄ
MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE A RENOMOVANÉ
PORADENSKÉ SPOLOČNOSTI:

   Úrad vlády SR
   Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Hlavné mesto SR Bratislava
Mesto Trnava
Občianske združenie ETP Slovensko -
Centrum pre udržateľný rozvoj
   Európska komisia
   Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO)
Rozvojový program OSN (UNDP)
   Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD (Nemecko)
ICON-INSTITUTE GmbH und Co KG Consulting Gruppe (Nemecko)
   GOPA Consultants (Nemecko)
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS ENTERPRISE (Veľká Británia)
EUROPE Ltd. (Maďarsko)
CASE - Center for Social and Economic Research (Poľsko)

REFERENCIE

„V roku 2017 uzavrel Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) so spoločnosťou ERUDIO, s.r.o. zmluvu na vykonanie hodnotenia programu Leadership for Syria, ktorý implementuje Univerzita Konstanz. Ďakujeme ERUDIO, s.r.o. za ich vysoko profesionálnu prácu. Ich zamestnanci boli vždy spoľahliví, komunikácia bola skvelá. Bola som ohromená ich vysokými interkulturálnymi zručnosťami. Získali sme množstvo nápadov a námetov pre ďalšie projekty takéhoto typu."

Dr. Katharina Fleckenstein,
Riaditeľka sekcie Stredný Východ / Severná Afrika, DAAD

„Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2015 pristúpil k spolupráci s firmou ERUDIO, s.r.o., Nábrežie Sv. Cyrila 40/15, Prievidza ako zhotoviteľom "Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2020" (ďalej len "stratégia") na základe výsledku verejného obstarávania. V celom procese tvorby stratégie prebiehala veľmi aktívna a konštruktívna spolupráca medzi zástupcami firmy ERUDIO a zamestnancami Úradu TSK, výsledkom ktorej bol kvalitne a nadčasovo spracovaný strategický dokument. Ja osobne najviac oceňujem profesionálny prístup zástupcov firmy ERUDIO, kvalitu ich práce a korektnosť pri dodržiavaní vzájomných dojednaní a termínov.“

Ing. Daniela Hilčíková,
vedúca Odboru školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja

„IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže spolupracovala s firmou ERUDIO v rámci Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou (2013 - 2015) na organizačnom zabezpečení Dní otvorených dverí. Tie sa konali v novembri 2014 v Tematických centrách mládeže v siedmich krajských mestách Slovenska. Spoluprácu s firmou ERUDIO hodnotíme pozitívne, oceňujeme zodpovednosť, profesionalitu a spoľahlivosť pri zabezpečovaní úloh, ako aj príjemný ľudský prístup jej zamestnancov.“

Ing. Milan Buch,
Odbor komunikačný, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

„So spoločnosťou ERUDIO, s.r.o. sme spolupracovali na projekte EKO+ Bratislava, ktorý bol zameraný na environmentálne poradenstvo pre firmy so sídlom v meste Bratislava. So službami a prístupom spoločnosti sme boli veľmi spokojní, promptne reagovali na naše požiadavky a komunikácia bola veľmi príjemná. Taktiež odvedená práca bola na vysokej úrovni.“

Mgr. Anna Tfirstová,
Oddelenie stratégie a projektov, Magistrát hlavného mesta SR

„Spoločnosť ERUDIO, s.r.o. vypracovala Hodnotiacu správu projektu Komunita na ceste k prosperite, ktorý sme realizovali v rokoch 2012 až 2015 v desiatich obciach a mestách východného Slovenska. Oceňujeme, že hodnotitelia ERUDIO profesionálne zostavili plán hodnotenia, ktorý dodržiavali počas celej evaluácie. Hodnotenie s náročným cestovaním po desiatich dedinkách a mestách Košického a Prešovského kraja, od Starej Ľubovne na severe až po Rankovce na východe, logisticky zvládli – povedané slovami klasika – s ľahkosťou, graciéznosťou a šarmom. Vytrvalo a trpezlivo zbierali údaje od všetkých zainteresovaných v teréne (sociálni a komunitní pracovníci, starostovia, riaditelia škôl, pedagógovia), rozhovory s rodičmi a deťmi uskutočnili prístupným a zaujímavým spôsobom. Tak sa im podarilo získať veľmi cenné a dôležité informácie. Hlavnou úlohou evaluácie bolo oboznámiť sa a poučiť sa zo skúseností nadobudnutých počas uskutočňovania projektu zameraného na pomoc tým, ktorí sú na Slovensku sociálne vylúčení celé generácie. Získanie spätnej väzby, poučenie sa z nej a odovzdanie návrhov na zmeny legislatívy, postupov sociálnej práce a vzdelávania detí zo segregovaných osád je veľmi dôležité, a to najmä ak máme úprimný záujem o efektívne vynakladanie verejných zdrojov pri riešení tzv. rómskych tém. Dôsledná evaluácia by mala byť integrálnou súčasťou všetkých projektov, najmä takých, v ktorých sa experimentálne testujú a overujú inovatívne postupy. Projekt Komunita na ceste k prosperite bol financovaný zo zdrojov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého zámerom je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov na Slovensku.“

Ing. Slávka Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko

KONTAKT

Sídlo firmy
a poštová adresa:

ERUDIO, s.r.o.
Košovská cesta 16
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Naše kancelárske priestory sa nachádzajú
v budove spoločnosti SKANSKA:

ERUDIO, s.r.o.
Košovská cesta 16
971 01 Prievidza
Slovenská republika
Tel. 0910/100750
E-mail: info@erudio.sk

ERUDIO, s.r.o. na Facebooku