Projekty

Doposiaľ sme úspešne zrealizovali viac ako sto projektov pre domácich a zahraničných klientov. Pre ilustráciu uvádzame vybrané referencie z oblasti evaluácie, štúdií a strategických dokumentov.

German Academic Exchange Service – DAAD

Hodnotenie grantovej schémy HOPES (Higher and further education opportunities and perspectives for Syrians)

Termín realizácie zákazky:
O5/2O19 – O7/2O19
Iniciatíva HOPES s rozpočtom 12 mil. € bola financovaná z Európskeho fondu na riešenie krízy v Sýrii (MADAD Fund). Jej cieľom bolo umožniť mladým ľuďom zo Sýrie, a tiež zo zraniteľných domácich komunít prístup ku kvalitnému strednému a vysokoškolskému vzdelaniu. Hodnotenie sa zameriavalo na grantovú schému, v rámci ktorej bolo financovaných 32 menších projektov od 6 OOO € do 6O OOO €. Členovia tímu ERUDIO navštívili štyri projekty v Jordánsku a tri v Turecku, z ktorých vypracovali podrobné prípadové štúdie vyhodnocujúce ich inovatívnosť, udržateľnosť a dopad.
Ukázať viac

German Academic Exchange Service – DAAD

Hodnotenie programu cezhraničnej spolupráce vysokých škôl Westsächsische Hochschule Zwickau (Nemecko) a Kyrgyz-German Institute of Applied Informatics in Bishkek (Kirgizsko)

Termín realizácie zákazky:
O9/2O2O – O3/2O21
Predmetom hodnotenia bola medzinárodná akademická spolupráca nemeckej a kirgizskej vysokej školy, ktorá začala v roku 2OO8. Nemecká vláda poskytla do roku 2O19 na jej podporu spolu 1,2 mil. €, z ktorých boli financované najmä mzdy vysokoškolských pedagógov v Bishkeku, štipendiá pre kirgizských študentov, rekonštrukcie učebných priestorov a náklady na flying faculty z Zwickau. Výsledkom tejto spolupráce bolo založenie nezávislej súkromnej vysokej školy Kyrgyz-German Institute of Applied Informatics so sídlom v Bishkeku v roku 2O18. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID-19 vykonal tím ERUDIO toto hodnotenie v plnom rozsahu na diaľku.
Ukázať viac

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Hodnotenie inkluzívnych opatrení v rámci špecifického cieľa 1.1.1 PO1 Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje 2O14 – 2O2O

Termín realizácie zákazky:
O7/2O2O – 11/2O2O
Hodnotiaca správa v slovenskom jazyku: Zobraziť
Operačný program Ľudské zdroje 2O14 – 2O2O s celkovou alokáciou 2,6 mld. € je hlavným operačným programom zameraným na vzdelávanie, zamestnanosť a sociálnu inklúziu na Slovensku. Predmetom tohto hodnotenia boli vybrané národné a dopytovo-orientované projekty zamerané na inkluzívne vzdelávanie. Hodnotiteľský tím vykonal osobný zber údajov v teréne a zrealizoval online dotazníkový prieskum. Závery a odporúčania evaluácie môžu byť použité pri vyhlasovaní ďalších výziev v súčasnom programovom období aj pri nastavovaní nových intervencií inkluzívneho vzdelávania v rokoch 2O21 – 2O27.
Ukázať viac

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Obsahové zhodnotenie Operačného programu Vzdelávanie v rámci programového obdobia 2OO7 – 2O13 a jeho prínosov pre cieľové skupiny

Termín realizácie zákazky:
11/2O19 – O4/2O2O
Hodnotiaca správa v slovenskom jazyku: Zobraziť
Hodnotiaca správa v anglickom jazyku: Zobraziť
OP Vzdelávanie 2OO7 – 2O13 s celkovou alokáciou 6OO mil. € bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. Pokrýval všetky úrovne vzdelávania na Slovensku: základné, stredné a vysoké školstvo, ďalšie vzdelávanie, vzdelávanie osôb so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a vzdelávanie zdravotníckeho personálu. Tím ERUDIO vykonal ex-post hodnotenie prínosu zrealizovaných projektov pre cieľové skupiny na vzorke 15O dopytovo-orientovaných projektov a 37 národných projektov. Išlo o teóriou vedenú evaluáciu dopadov, ktorej cieľom bolo zrekonštruovať a overiť funkčnosť intervenčnej logiky programu.
Ukázať viac

Európska komisia

Stredoázijská vzdelávacia platforma (Central Asia Education Platform)

Termín realizácie zákazky:
2O16 – 2O19
Stock-taking report on 'Existing capacity development and mobility programmes between the EU and Central Asia countries': Zobraziť
Review report 'The role of education in supporting social inclusion and resilience against radicalisation among youth in the European Union and in Central Asia': Zobraziť
Review report 'Effective financing of education systems and education institutions in HE and VET': Zobraziť
Tento projekt bol pilierom Európskej vzdelávacej iniciatívy pre Strednú Áziu s cieľom posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Strednou Áziou, ako aj medzi jednotlivými krajinami Strednej Ázie. Účelom projektu bolo posilniť reformy v oblasti vzdelávania v partnerských krajinách prostredníctvom organizácie konferencií, seminárov a workshopov a spracovania analytických štúdií. ERUDIO sa v projekte podieľalo na vytvorení databázy rozvojových projektov v regióne a vypracovaní siedmich tematických štúdií.
Ukázať viac

Trenčiansky samosprávny kraj

Vypracovanie Stratégie rozvoja stredného odborného školstva Trenčianskeho kraja na roky 2O13 – 2O2O

Termín realizácie zákazky:
O3/2O15 – 1O/2O15
Stratégia stredného odborného školstva v slovenskom jazyku: Zobraziť
Predmetom zákazky bolo vypracovanie krajského strednodobého rozvojového dokumentu pre oblasť stredného školstva. Svojím rozsahom pokrýva všetky typy stredných škôl všetkých zriaďovateľov na území Trenčianskeho kraja. Príprava stratégie prebiehala participatívnym spôsobom so širokým zapojením odbornej verejnosti. Konzultanti ERUDIO tiež osobne navštívili všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a zrealizovali štruktúrované rozhovory s riaditeľmi škôl. Súčasťou prác bolo aj posúdenie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie. Dňa 28. septembra 2O15 bola Stratégia schválená Zastupiteľstvom TSK.
Ukázať viac