Cookies

V tomto dokumente nájdete informácie o ukladaní a používaní cookies.

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov prevádzkovateľa ERUDIO, s.r.o., Košovská cesta 16, 971 O1 Prievidza, IČO: 3633O345 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.

Zákon č. 18/2O18 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Nariadenie (2O16/679  o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) predstavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.

Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).

„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia).

Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.

„Platnosťvzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 17.6.2O21.

Súbory „cookies“ na našej webovej stránke

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napríklad tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely merania počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Informovanie a uplatňovanie práv dotknutej osoby

Za účelom uplatňovania svojich práv môžete kedykoľvek kontaktovať Prevádzkovateľa nasledovne:

  • Adresa: ERUDIO, s.r.o., Košovská cesta 16, 971 O1 Prievidza
  • E-mail: info@erudio.sk
  • Telefónne číslo: O91O 1OO 75O

Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 3O dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 6O dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom a aj o dôvodoch informovať. 

V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Záver

Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na náš telefonický kontakt alebo  prostredníctvom kontaktného formulára. Okrem kontaktného formulára sa na nás môžete obrátiť e-mailom alebo poštou v sídle Prevádzkovateľa. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z Vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.