Evaluácie

Zmyslom evaluácie je posúdiť, či intervencia dosahuje stanovené ciele a či sú peniaze vynaložené hospodárne. Pre klienta sú dôležité najmä odporúčania – ako optimalizovať prebiehajúci projekt a ako lepšie nastaviť podobné projekty v budúcnosti.

Náš prístup

Hodnotenie programov a projektov je v našom podaní vždy založené na zapojení čo najširšieho okruhu zainteresovaných osôb a vynikajúcej znalosti evaluačných techník.

Našou snahou je pre klienta priniesť spoľahlivé zistenia a užitočné odporúčania.