Tím

Naša práca vyžaduje široké portfólio vedomostí a zručností – interných zamestnancov aj externých odborníkov.

Interný zamestnanec

Profil

Ján Helbich

Vedúci konzultant

Hneď po skončení vysokoškolského štúdia v roku 2OO3 založil firmu ERUDIO a dodnes ju riadi. Napísal, realizoval a hodnotil stovky projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a iných zdrojov. Často pracuje ako expert a konzultant aj mimo Európskej únie – na Balkáne, na Blízkom východe, v Strednej Ázii, vo Vietname, na Ukrajine a v Rusku.

Tematicky sa špecializuje najmä na oblasť vzdelávania a sociálnej inklúzie s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľov ako sú napríklad Rómovia a utečenci. Na pracovnej úrovni ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk. Od roku 2O19 je členom výkonného výboru ENSR (European Network for Social Research). Ako bývalý juniorský reprezentant Slovenska v šachu sa snaží vnášať prvky logiky, umenia a športu aj do svojej každodennej práce.

Interný zamestnanec

Profil

Lucia Ulbriková

Vedúca konzultantka

Osem rokov pracovala na Ministerstve školstva vo Veľkej Británii, kde riadila tvorbu a hodnotenie študijných a diagnostických programov pre lídrov vzdelávacieho systému. Od roku 2O19 je vedúcou konzultantkou a manažérkou kvality ERUDIO. Okrem domácich projektov sa podieľala na realizácii projektov aj v Turecku, Jordánsku a Palestíne.

Ako evaluátorka a certifikovaná expertka na projektové riadenie sa venuje predovšetkým téme inkluzívneho vzdelávania. Ovláda anglický jazyk na najvyššej úrovni C2. Absolvovala množstvo tréningových programov zameraných na mäkké zručnosti, ktoré úspešne využíva pri vedení projektových tímov. Do firemnej kultúry ERUDIO vnáša prvky britského štýlu komunikácie a riadenia. Pri korektúre našich textov sa vždy môžeme spoľahnúť na jej jazykové a štylistické znalosti a cit pre detail.

Interný zamestnanec

Profil

Lýdia Zimániová

Senior konzultantka

Päť rokov pracovala v Medzinárodnej organizácii pre migráciu na oddelení zameranom na pomoc pri návrate a reintegrácii obetí obchodovania s ľuďmi. Užitočné skúsenosti nazbierala aj počas troch rokov práce v regionálnej štátnej správe. Na začiatku roka 2O2O sa stala členom tímu ERUDIO na pozícii Senior konzultantka. Ako vedúca tímu expertov alebo jeho členka sa podieľala na vypracovaní rôznych hodnotiacich správ a analytických štúdií.

Lýdia sa venuje najmä sociálnym témam a ochrane ľudských práv. Hovorí plynule po anglicky a na komunikačnej úrovni ovláda nemecký jazyk. Rada pracuje s ľuďmi aj s číslami. Dobre ovláda kvalitatívne a kvantitatívne metódy zberu dát, vďaka čomu sú analytické výstupy ERUDIO vždy založené na spoľahlivých údajoch. Lýdia vnáša do práce ERUDIO nielen svoje umelecké cítenie, ale aj hlboký zmysel pre spravodlivosť a fair play.

Externý spolupracovník

Profil

Lucie Bučinová

Praha

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1998 začala pracovať na Ministerstve priemyslu a obchodu ČR. V roku 2OO4 sa stala majiteľkou a riaditeľkou spoločnosti RegioPartner, kde pôsobí dodnes. V oblasti evaluácií sa pohybuje už od roku 2OO4 a za tú dobu pracovala na desiatkach evaluačných projektov v rôznych oblastiach s českou aj medzinárodnou pôsobnosťou.

Špecializuje sa na verejné programy v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (vzdelávanie detí a dospelých, sociálna inklúzia znevýhodnených skupín, rodová rovnosť), konkurencieschopnosti a inovácií. Na pracovnej úrovni ovláda anglický a nemecký jazyk. Je členkou Českej evaluačnej spoločnosti (v rokoch 2O16 – 2O17 pôsobila ako členka správnej rady a riaditeľka) a medzinárodnej asociácie evaluátorov IDEAS. Verí v silu česko-slovenského priateľstva a rada trávi voľný čas s rodinou v slovenských horách.